Frykter for arbeidsplasser når strømkrise og markedssvikt treffer byggenæringen på en gang 

Pressemelding fra Treindustrien, Norske Trevarer og Byggevareindustriens forening 3. oktober 2022

Politisk krangling og sprikende signaler forsterker usikkerheten for bedriftene. Markedssvikt og dramatisk kostnadsøkning på strøm treffer bedrifter i byggenæringen samtidig og hardt, og gir en svært alvorlig situasjon for arbeidsplasser i hele landet, advarer bransjedirektører i byggenæringen. 

Byggevareindustriens forening, Treindustrien og Norske Trevarer er bekymret for at mange arbeidsplasser er i fare, og at politikerne ikke har skjønt den alvorlige situasjonen som byggevareprodusenter og byggenæringen står overfor. Strømkrise og markedssvikt på en gang gir en brå dreining for bedriftene i byggenæringen som er Norges største fastlandsnæring.   

- Mange av våre bedrifter faller utenfor strømstøtteordningen som er basert på 3 % av omsetningen. En rekke forhold knyttet til kostnadsstruktur og markedssituasjonen gjør at ordningen ikke treffer våre bedrifter som en del av byggenæringen. Dette er hjørnesteinsbedrifter lokalisert i hele landet, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien. 

- Bedriftene har en dramatisk økning i strømkostnadene som gjør at bedrifter nå driver med underskudd og vil fortsette å gå med tap i 2023. Dette setter mange arbeidsplasser i fare, sier daglig leder Hilde Widerøe Wibe i Norske Trevarer. 

- Byggevareindustrien er bedrifter med virksomheter som er basert på store investeringer. Strøm har vært et konkurransefortrinn for norsk byggevareindustri, endring i denne rammebetingelsen truer investeringer, sier adm. direktør Jøns Sjøgren i Byggevareindustriens forening. 

Bedriftene trenger først og fremst forutsigbarhet og like konkurransevilkår. Støtte og lån er ikke bærekraftige over tid, og forutsigbare rammebetingelser er et politisk ansvar å sørge for. Når strømstøtteordningen ble presentert for Stortinget ble det fremmet hele 94 strømforslag fra partiene. Dette gir svært uklare signaler om hva næringslivet og arbeidsplasser kan forvente fremover, er budskapet fra bransjeforeningene. 

«Både næringslivet og husholdningene har behov for politisk samling i en krisetid. Det er sterkt urovekkende å være vitne til hele 94 strømforslag på stortinget som spriker i alle retninger. Det løser ingen krise å peke på syndebukker, heller enn å vise kraftsamling som kan gi forutsigbarhet og retning», sier bransjedirektørene. 

I den foreslåtte ordningen som skal gi gunstigere fastprisavtaler er trebasert industri foreslått unntatt med begrunnelse om at trebasert industri er dekket av industrikraftavtaler, noe man i praksis ikke er grunnet vilkår for denne type avtaler. 

- Produsenter av trebaserte produkter står dermed i fare for å falle mellom to stoler uten mulighet for forutsigbare langtidsavtaler for strøm, sier Heidi Finstad, adm. direktør i Treindustrien og Hilde Widerøe Wibe, daglig leder i Norske Trevarer.  

Det pøses på med penger over strømregningene til folk, samtidig er det store energitap i bygg. For å få utbytte av investeringer i teknologi som solceller og varmepumper, trenges også tiltak for etterisolering og bytting av vinduer for å tette energitapet. Dette vil også være med på å trygge mange arbeidsplasser som nå står i fare over hele landet. Fremover vil det være mye ledig kapasitet i byggenæringen, som bør brukes til et løft for energieffektivisering av eksisterende bygg.

Byggevareindustriens forening, Treindustrien og Norske Trevarer ber om: 

1. Stortinget må samordne seg for å gi forutsigbarhet gjennom strømavtaler som er til å leve med for at næringslivet og husholdningene sammen kan bidra til aktivitet og sysselsetting i hele landet.  

2. Insentiver må innrettes slik at energitap i bygg og industri reduseres for å bidra til energieffektivisering og dermed økt forsyningssikkerhet.  

3. Virkemidlene som tas i bruk må gi like konkurransevilkår, både mellom landsdeler, mellom sektorer og mot andre land.