Modulvogntog - byråkratiske utfordringer

Nå er det snart 2 ½ år siden samferdselsministeren gikk inn for å gjøre modulvogntogordningen permanent. Treindustrien var svært positiv til at Solvik Olsen bidro til at ordningen ble permanent, noe som legger til rette for betydelige kostnadsbesparelser for næringslivet. Ved at ordningen ble permanent ble det grunnlag for investeringer i denne type vogntog.

– Dessverre venter industrien fortsatt på å få effekter. Utstyret er klart, men vi venter enda på å få tatt i bruk investeringene, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Alle innkomne søknader om åpning av industristrekninger er nå oversendt fra Vegdirektorat til regionene for vurdering. – Målet til Treindustrien er å få åpnet flest mulig vegstrekninger for modulvogntog i forbindelse med oppdateringer av ordinære veglistene 1. april i 2016.

Saken har tatt lang tid i byråkratiet. Utarbeidelse av kriterier, opplæring og simulering er ressurskrevende.

– Næringen er fortvilet over at det tar så lang tid å få ut kostnadseffekter, sier adm. direktør Heidi Finstad. For Treindustrien har det stor betydning for konkurranseevnen å få bedre utnyttelse av vegnettets kapasitet. – I tillegg er det betydelige miljøfordeler ved bedre utnyttelse av vegnettet.

– Samarbeidet med Vegvesenet er det aller beste, de er svært løsningsorienterte men vi sitter med et inntrykk av at det mangler ressurser og bevilgninger til å følge opp politiske vedtak, sier Finstad.