Svarinnlegg til Vestre: Ønsketekning om fastprisordningen hjelper ikke bedriftene 

Svarinnlegg av Heidi Finstad, adm. dir. Treindustrien 6. januar 2023

Vestre hevder i avisinnlegg at jeg ikke gir en fullgod beskrivelse av mulighetene som ligger i de nye fastprisavtalene.  

Ifølge Vestre har Regjeringen en intensjon om å få ordningen til å fungere, men viser til at kraftbransjen mener at modellen gir administrative utfordringer og er krevende å innføre. Treindustrien bekrefter at kraftbransjens påstander stemmer med det industrien erfarer i praksis. Det tilbys ikke nok strøm til levelige strømpriser i avtaler med lav nok risiko for industrien til at fastprisordningen tas i bruk.  

Bedrifter som ønsker fastpris mandag til fredag fra åtte til fire, bør får det ifølge Næringsminister Jan Christian Vestre, det er isolert sett positivt.  

Svaret fra Vestre viser med tydelighet en næringsminister som vil, men som ikke får det til. Næringsministerens ønsketenking forsterker usikkerheten for bedriftene. Vi etterlyser en næringsminister som lytter bedre til hva bedriftene som trenger strøm til levelige priser, faktisk nå opplever. Kun ved å lytte åpnes det for et samarbeid for å få til ordninger som faktisk virker.  

Det er bra at Næringsministeren er opptatt av å få til løsninger på strømkrisen som er til å leve med for industri i Norge. En levelig strømkostnad er en forutsetning for å klare å holde folk i arbeid og skape verdier i Norge. 

Forutsigbarhet er kritisk viktig for industrivirksomhet. Det betyr at man vet konsekvensen av politikk som føres og kan ta gode valg for å produsere varer, sørge for stabile jobber og ta investeringer som øker verdiene til bedrifter og ansatte, og for landet. 

Det kan godt være at strømprisen tidvis faller på et nivå som er lavt og gunstig. Men det er den årlige sluttregningen på strømkostnadene som avgjør om man får et levelig driftsresultat. 

Når kraftselskapene ikke tilbyr avtaler som er tilpasset industriens forbruk av strøm, blir ikke fastprisavtalene et reelt alternativ slik Vestre ønsker. Årsaken er for høy totalkostnad og for stor risiko.  

Vestre har rett i at avtaler er et forhold mellom kunde og leverandør. Det er Regjeringen selv med Næringsministeren i spissen som har skapt forventninger i næringslivet om at fastprisordningen skulle løse strømfloken.  

Uansett innretning på fastprisavtalene er det markedsmessige forhold som styrer prisene, hvor et høyt prisnivå på strøm opprettholder utfordringer for bedrifter og arbeidsplasser.  

Nok strøm til at prisene er levelige for industrien, avhenger av tilgang på rikelig med kraft. Det er ikke bygd ut nok kraft i Norge til å møte verken dagens behov eller det som forventes av etterspørsel av fornybar kraft fremover. Det er et resultat av feilslått politikk over lang tid.  

Treindustrien støtter Regjeringens mål om at rimelig strøm i fremtiden skal være et konkurransefortrinn for norske bedrifter gjennom raskest mulig kraftutbygging. Samtidig trenger bedriftene at Regjeringen håndterer situasjonen næringslivet står i på kort og mellomlang sikt. Vi opplever en næringsminister med vilje, men dessverre treffer ikke virkemidlene, og derfor er det behov for justeringer, raskt.