Innspill til Statsbudsjettet 2017

26. januar 2016

Innspill til Statsbudsjettet 2017 fra Verdikjeden Skog og Tre

Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Landsorganisasjonen i Norge, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, Norskog og NoBio utgjør samarbeidet "Verdikjeden Skog og Tre". Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Verdikjeden Skog og Tre viser til strategiprosessene som pågår blant annet knyttet til bioøkonomi, grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi. For å nå målsetningene om at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050 vil skogen spille en helt avgjørende rolle. For å utløse potensialet Norge har i uutnyttede fornybare ressurser er en målrettet politikk påkrevd. Det må tas i bruk både økonomiske incentiver og regulatoriske virkemidler for å skape nye markeder som fremmer fornybar-samfunnet.

Verdikjeden Skog og Tre mener at de omforente anbefalingene i det regjeringsoppnevnte SKOG22- utvalget må innarbeides og følges opp i Statsbudsjettet 2017. Næringen er bekymret for at den varslede Skogmeldingen blir en sovepute som hindrer omstilling og utvikling i verdikjeden, som er nødvendig nå.

Potensialet for økt verdiskaping er stort. Ulike konkurransevilkår og betydelige utfordringer knyttet til avsetning på biprodukter svekker lønnsomhet som er en forutsetning for omstilling i industrien. Etter bortfallet av treforedlingskapasitet i Norge er konsekvensen utstrakt eksport av råvarer og biprodukter for å opprettholde aktiviteten i skogbruket og i treindustrien. Rammebetingelser som fremmer avsetning av massevirke og biprodukter i Norge er nødvendige for lønnsomhet i verdikjeden.

Lønnsom avsetning av massevirke og biprodukter vil direkte påvirke tremekanisk industri sin evne til styrket posisjon i hjemmemarkedet. En slik situasjon vil bygge bro og gi muligheter for posisjoner også i det globale markedet.  

Utvikling av ny industri i Norge basert på skog og tre er påkrevd, særlig sett i lys av utviklingen i norsk økonomi.

Som innspill til budsjettet for 2017 vil vi særlig fremheve:

 • Regulatoriske og økonomiske tiltak som utløser verdiskapingspotensialet knyttet til massevirke og biprodukter i skognæringen, slik det er beskrevet i SKOG22.
 • Avsetting av øremerkede midler til utbedring av flaskehalser på det fylkeskommunale og kommunale veinettet, slik at forskriftsendringen som tillater lengre og tyngre tømmer-transporter skal få tilsiktet effekt.
 • Avsetting av øremerkede midler slik at industristrekninger kan åpnes for modulvogntog.
 • Fortsatt satsing på skogsbilveier er nødvendig.
 • Bevilgningen til skogplanting som klimatiltak bør trappes opp i tråd med anbefalingen fra Miljødirektoratet.
 • Styrke skattefunnordningen som virkemiddel.
 • Behov for økte bevilgninger til FoU for å utvikle nye produkter, prosesser og teknologi.
 • Økt investeringsstøtte for etablering av pilot- og demonstrasjonsanlegg er særlig viktig i denne sammenheng.
 • Treprogrammet må videreføres.
 • Sørge for videreføring av fritak på el-avgiften for treforedlingsbedrifter som deltar i program for energieffektivisering, som oppfølging av vedtak i Stortinget i 2014. 
 • For å legge til rette for investeringer i skogbasert industri, må forslagene om kapitaltilgang i SKOG22 følges opp.
 • Det må sikres en satsing på biodrivstoff som gir grunnlag for investeringer og langsiktighet.
 • De økonomiske rammebetingelsene for lærebedriftene bør styrkes.