Innspill til forslag til Statsbudsjettet 2016

23. oktober 2015

Innspill til forslag til Statsbudsjettet 2016 fra Verdikjeden Skog og Tre

Verdikjeden Skog og Tre har tidligere sendt et felles innspill til Statsbudsjett for 2016, hvor man har bedt regjeringen sørge for en oppfølging av anbefalingene i SKOG22. I forslag til statsbudsjett er støtten til Treprogrammet fjernet. Dette understøtter ikke intensjonene i SKOG22-strategien, som blant annet har til hensikt å styrke innovasjon og satsing på fornybare ressurser i bygg.

Verdikjeden Skog og Tre stiller seg bak anbefalingene i Bygg-rapporten som en del av SKOG22-strategien, hvor målet blant annet er å styrke bruken av fornybare bygnings-materialer.

Byggenæringen omsatte i 2013 for 433 milliarder, hvor de direkte klimagassutslipp utgjør 14 prosent av de norske utslippene og de indirekte utslippene hele 40 prosent.

Økt fokus på byggematerialenes CO2-fotavtrykk er nødvendig for at byggsektoren skal bidra til å løse klimautfordringene. Etter hvert som målene om passiv husstander nås, må alle faser i et byggs levetid medregnes, fra produksjon til gjenvinning.

Ved å fjerne støtten til Treprogrammet og uten å tilføre midler for realisering av SKOG22, understøttes ikke mulighetene for at skog- og trenæringen kan medvirke til det grønne skiftet og overgang til en bioøkonomi.