Høringssvar til ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser

Treindustrien har sendt høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet. 

 

Det vises til høringsbrev om ovennevnte med frist for svar 10.02.2017. Nedenfor følger høringssvar fra Treindustrien som er tilsluttet BNL, den nest største landsforeningen i NHO.

Treindustrien – fremtidens industri

Treindustrien organiserer produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer og organiserer vel 90 % av den norske produksjonskapasiteten på området. Treindustrien er en del av byggenæringen og er medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL). Både produksjon, og produktene som er bygningsmaterialer, baseres på fornybare ressurser. Energien til produksjon fordeler seg som følger: 72 % bioenergi, 25 % vannkraft og 3 % fossilt brensel.

Treindustrien støtter opp om å bruke offentlige innkjøp for å øke grønn konkurransekraft og for å få til et grønt skifte. Vi støtter intensjonen i Stortingets anmodningsvedtak og at anskaffelsesforskriften får en egen miljø-bestemmelse som følger opp lovens miljøbestemmelse. Treindustrien vil bidra til at byggenæringen bidrar til å nå samfunnets klima- og miljømål.

Treindustrien vil understreke viktigheten av bærekraftig bruk av naturressurser som en forutsetning for det grønne skiftet. Forskriften anbefaler 30 % vekt for å få miljø høyere på dagsorden. Treindustrien støtter dette, og vil fremheve at miljøkriterier som stimulerer til bruk av fornybare ressurser med lavest mulig CO2-utslipp er en forutsetning for overgangen til sirkulær økonomi og en mer biobasert økonomi.

I forbindelse med denne høringen viser Treindustrien også til BNLs og NHOs høringsuttalelser og støtter deres uttalelser.