Høringsinnspill – "Forslag til gjennomføring av EU-direktiv 2015/2193 om begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg ved endret kapittel 27 i forurensningsforskriften"

Høringsinnspill fra Treindustrien til Miljødirektoratet 09.08.2019

Det vises til høringsforslag om endring av forurensningsforskriften kap. 27 og kap. 7 for å gjennomføre EUs direktiv om utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg. 

Treindustrien er en bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer. Vi har rundt 90 medlemsbedrifter og organiserer vel 90 % av den norske produksjonskapasiteten på området. Bedriftene er lokalisert nær råvaren (skogen) og et flertall er hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn. Medlemsbedrifter som tar imot og bearbeider tømmer har biofyringsanlegg som produserer termisk energi til tørking av trelast og oppvarming av produksjonslokaler. Noen få leverer i tillegg ekstern fjernvarme i sine nærområder. Treindustriens medlemsbedrifter er dermed direkte berørt av de foreslåtte endringene. 

Anlegg opp til 5MW for fast biomasse 

Mange av Treindustriens medlemsbedrifter har anlegg opp til 5MW for fast biomasse med rensing i multisyklonfilter. EU-direktivet legger opp til en utslippsgrenseverdi for støv på 50mg/Nm3 for denne type anlegg. Som utredningen fra Norsk Energi peker på vil det kreve store investeringer for bedriftene å komme under denne grenseverdien, og det vil være vanskelig å produsere energi til en konkurransedyktig pris.  

Treindustrien støtter forslaget om særskilt utslippsgrenseverdi for støv for eksisterende og nye anlegg opp til 5 MW for fast biomasse. En utslippsgrenseverdi på 150mg/Nm3 som foreslått innebærer en skjerping fra dagens grenseverdi som er på 225 mg/Nm3. For størsteparten av forbrenningsanleggene tilknyttet treindustri vil det ikke være mulig å komme under 150 mg/Nm3 med utstyr de har i dag. Dette skyldes blant annet at anleggene også brenner bark. Det vil derfor bli behov for betydelige investeringer i ny teknologi, enten i form av nyere multisyklonfilter/anlegg dersom det kan oppfylle kravene, eller andre løsninger slik som elektrofilter. 

Det er i høringsforslaget lagt opp til en overgangsperiode der eksisterende anlegg må registreres innen 2028 og dagens utslippsgrenseverdi beholdes til 2030. Dersom utslippsgrenseverdien for støv skjerpes fra dagens nivå mener Treindustrien det må opprettes gode støtteordninger, for eksempel via ENOVA, for å sette bedriftene i stand til å gjøre nødvendige investeringer og oppgraderinger i løpet av denne overgangsperioden.  

Anlegg fra 5 – 20 MW 

Flere av Treindustriens medlemsbedrifter har anlegg i kategorien fra 5 – 20 MW. Fremtidige anlegg vil klare å møte kravet på 30 mg/Nm3, og de fleste nyere anlegg som allerede er etablert vil klare å imøtekomme ny grenseverdi på 50 mg/Nm3. For noe eldre anlegg vil det trolig kreve investeringer. For anlegg fra 5 til 20MW er det i høringsforslaget lagt inn en kortere overgangsperiode enn for anlegg fra 1-5 MW. Treindustrien mener overgangsperioden burde være den samme for anlegg fra 5 – 20 MW som for de mindre anleggene, altså fram mot 2030.  En slik overgangsordning vil være av stor betydning for bedriftene som får tid til å omstille seg og kan gjøre nødvendige investeringer, samtidig som man opprettholder lønnsomhet. 

Ringvirkninger 

Da det ikke belyses i høringsnotatet ønsker Treindustrien å understreke at fortsatt drift og etablering av forbrenningsanlegg for biomasse har ringvirkninger utover anleggene i seg selv. Det er en gjensidig avhengighet mellom ulike ledd i verdikjeden bestående av skog, treindustri og treforedling der hele tømmerstokken må komme til anvendelse. Etter nedleggelse av treforedlingsindustri de senere år i Norge er det svært viktig å bidra til lønnsom avsetning av massevirke og sidestrømmer.  Lønnsomhetsutfordringer i treindustri får direkte konsekvenser for treforedlingsindustrien og motsatt. Det er avgjørende at det legges til rette for å kunne drive lønnsomme biofyringsanlegg. Å opprettholde drift har også betydning for de kommunene som får fjernvarme fra slike anlegg. 

Generelle krav 

Når det gjelder krav til registrering av forbrenningsanlegg vil Treindustrien oppfordre til at det etableres en enkel digital løsning for dette, i tråd med bransjens og samfunnets mål om økt digitalisering og effektivisering.