Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

17. september 2015

Høringsinnspill fra Treindustrien - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Treindustrien er en bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer, har 90 medlemsbedrifter, og organiserer vel 90 % av den norske produksjonskapasiteten på området. Bedriftene er lokalisert nær råvaren (skogen) og et flertall utgjør hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn. Treindustrien består av trelastindustri, limtrefabrikker, impregneringsverk og produsenter av andre trebaserte bygge- og emballasjeartikler. Treindustrien er også en viktig leverandør av halvfabrikata til annen treforbrukende industri og av råvarer til treforedlings-, sponplate- og fiberplateindustrien og produsenter av bioenergi.

Treindustrien er en del av Verdikjeden Skog og Tre hvor det er en gjensidig avhengighet mellom aktørene. Lønnsomhetsutfordringer blant treindustriens medlemmer får direkte konsekvenser for treforedlingsindustrien og motsatt.

Treindustrien svarer med dette på høring om forslag til endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskattelova).

Treindustrien er positiv til Regjeringens forslag til nødvendige endringer i eiendomsbeskatningen.

Dagens regelverk medfører betydelig uforutsigbarhet med ressurskrevende og unødvendige konflikter som følge av reglenes skjønnsmessige innhold. Dette påfører næringen og bedriftene unødvendig usikkerhet og risiko. Samlet sett svekker dagens regelverk for eiendomsskatt lønnsomheten for Treindustriens medlemsbedrifter og derved verdiskaping. I mange tilfeller fjerner eiendomsskatten lønnsomheten i bedrifter da skattebelastningen ikke er avhengig av overskudd. Dagens regelverk undergraver prinsipper for likebehandling og medfører konkurransevridning.

Det har ved flere anledninger vært nødvendig for Treindustriens medlemsbedrifter å bringe spørsmål knyttet til utskriving av eiendomsskatt inn for rettssystemet.

Eiendomsskatt bør prinsipielt være en skatt på grunnarealer og bygg. Alternativ 1 støtter dette prinsippet ved å fjerne produksjonsutstyr og –installasjoner fra eiendomsskatt.

Alternativ 2 fjerner kategorien verk og bruk. Dette alternativet gir størst grad av klarhet og setter grenser for uforutsigbar utvidelse av eiendomsskattens omfang, noe som igjen medfører minst utilsiktede og tilfeldige utslag for bedriftene – og kommunene.

Treindustrien vil påpeke følgende aspekter ved dagens regelverk for eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk:

 • Økt forutsigbarhet gjennom regelverket for eiendomsskatt er nødvendig.
 • Uklarhetene i regelverket må fjernes for å redusere antall tvister.
 • Uklarhetene i regelverket må fjernes for å fremme likebehandling og konkurranseevne.
 • Uklarheter og rom for skjønn i regelverket medfører unødige administrative kostnader for bedrifter og kommuner.
 • Definisjonen og verdsettelsen av verk og bruk sammen med maskinavgrensningen medfører uklar og tilfeldig praksis.
 • Tilfeldigheter avgjør om en maskin defineres som flyttbar og inngår i takseringsgrunnlaget.
 • Et hundre år gammelt regelverk og en tilsvarende lang rettspraksis aktualiserer behovet for en rettsutvikling som følger opp teknologisk utvikling som grunnlag for verdiskaping. Argumenter om alder på regelverket i seg selv må ikke være til hinder for nødvendig rettsutvikling.
 • Prinsipielt bør det ikke gis anledning til eiendomsskatt på driftsmidler for kun et begrenset utvalg av næringer.
 • Eiendomsskatten for verk og bruk gir i dag utilsiktet virkning ved at bedrifter belastes med skatt til tross for manglende lønnsomhet, noe som fjerner grunnlaget for arbeidsplasser.
 • I dag forekommer konkurransevridningseffekter som følge av ulik og uforutsigbar praktisering av regelverket fra kommune til kommune.
 • Dagens regelverk gir grunnlag for forskjellsbehandling av næringsbygg som brukes i produksjon av varer og næringsbygg som brukes i produksjon av tjenester.
 • Fjerning av eiendomsskatt på produksjonsmidlene vil medføre høyere verdiskaping og slik gi grunnlag for høyere skatteinntekter for hele landet, ikke bare den enkelte kommune.
 • Ved å ta produksjonsutstyr og –installasjoner ut av grunnlaget blir eiendomsskatten det den prinsipielt bør være: en skatt på grunnarealer og bygg.
 • Fjerning av kategorien verk og bruk (alt. 2) vil bidra til størst klarhet og sette en grense for den stadige utvidelsen av eiendomsskattens omfang som kommunene med domstolenes støtte har gjennomført de senere tiårene.
 • For alle næringseiendommer bør det være et tak på verdsettelse og satser.
 • Fjerning av eiendomsskatt på produksjonsmidlene vil bidra til sikring av eksisterende arbeidsplasser og tilretteleggelse for etablering av nye.

 

Avsluttende bemerkning:

Treindustrien støtter behovet for klargjøring av regelverket og mener primært at verk og bruk må opphøre som egen kategori. 

Treindustrien konstaterer at både sittende og forrige regjering erkjenner behov for endring i regelverket for eiendomsskatt. Det vises til pressemelding nr. 61/2010 fra Regjeringen Stoltenberg II og høringsnotat sak 12/388, datert 18.06.2015.

Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk medfører vesentlige konkurranseulemper og utfordrer lønnsomheten for en presset industri.

Det vises for øvrig til høringsuttalelsene til Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Byggenæringens landsforening (BNL), Norsk industri, og Treforedlingsindustriens bransjeforening (TFB).