konstruksjonsvirke.jpg

Trelastmarkedet - årsaker til prisendringer 

Det siste året har det vært en sterk prisutvikling på trelast, og Treindustrien får mange spørsmål om dette. Her gir vi noen svar.

Treindustrien er bransjeorganisasjon og blander seg ikke inn i avtaleforhold og prissetting mellom kunder og leverandører, men vi vil her forsøke å forklare noen av mekanismene som styrer prisutviklingen. 

Pandemien og den globale økonomiske situasjonen har skapt en ubalanse i tilbud og etterspørsel. Dette har medført at prisene på byggevarer har endret seg og steget raskere enn normalt. Det gjelder også for trelast, som historisk har vært en stabilt rimelig byggevare sammenliknet med andre byggevarer. 

Det er sterk etterspørsel etter trebaserte byggevarer/trelast i det internasjonale markedet, ledet an av USA og Kina. Dette som følge av en historisk høy vekst i den amerikanske og kinesiske økonomien. Russland innfører eksportrestriksjoner og prioriterer innenlands foredling. Sverige og Finland og andre Europeiske land eksporterer både til USA, Kina, Storbritannia, Midtøsten, Nord Afrika og Europa, og prioriterer markeder der de får høyest pris. Det betyr at volum av trelast som tidligere var tilgjengelig i Europa og Norge nå eksporteres ut av Europa. Det medfører høyere etterspørsel enn tilbud av trelast. Det får betydning også for det norske trelastmarkedet. Statistikken viser at eksporten av trelast fra Norge har falt kraftig. Dette fordi norske produsenter prioriterer det norske markedet, til tross for gode priser i det internasjonale markedet. 

Mange har trukket fram børspriser i USA når det er snakk om norske trelastpriser. Det vises blant annet til utviklingen for verdipapiret Lumber (LBS). Lumber (LBS) er imidlertid ikke en direkte parameter for tømmerpriser. Børsprisen i USA har ingen direkte real-time innvirkning på prisbildet her hjemme.  Det er den faktiske etterspørsel i markedet internasjonalt pr. nå og tilgjengelige volum som styrer markedsprisen også for det norske markedet. Det er fremdeles høyere etterspørsel enn produksjon internasjonalt.  

Det er det internasjonale markedet for skurlast (saget tømmer), som i særdeleshet medvirker til prisutvikling på trelast/ferdige byggevarer i tre. Trelast har tradisjonelt vært en stabilt rimelig priset byggevare, sammenliknet med andre byggevarer. Etter at pandemien inntraff opplever verden utfordringer knyttet til råvarer og fraktrater som til sammen gir økte kostnader. For trelastbransjen har i tillegg tilgangen på råstoff blitt preget av barkebilleangrep både i Europa og Canada som har skapt forstyrrelser i markedet. Samtidig har aktiviteten i byggenæringen og boligbygging vært opprettholdt på et høyt nivå og den globale handelen har tatt seg langt raskere opp enn forventet. I tillegg er det historisk lave renter og god tilgang på kapital. Mange land, også Norge, har stimulert økonomien for å unngå økonomisk krise. Samlet sett har dette ført til kraftig prisoppgang på byggevarer. 

Det er altså et underskudd av trelast i det europeiske markedet, kombinert med historisk sterk etterspørsel både nasjonalt og globalt som styrer prisutviklingen også i det norske markedet.