skog2 LULUCF

Vil gi rom for økt hogst i Norge

Regjeringen har levert referansebanen for forvaltet skog til EU. Referansebanen gir muligheter for økt hogst. Det er positivt at det gis rom for at skogen kan spille en rolle i det grønne skiftet, mener Treindustrien.

Skog og annen arealbruk er en del av klimaavtalen mellom Norge og EU, som gjelder kutt i utslipp innen 2030. EUs regelverk sier hvordan utslipp og opptak fra kategoriene forvaltet skog, nye skogarealer, avskogede arealer, beitemark, dyrket mark og våtmark (LULUCF-sektoren) skal beregnes og telles med. Opptak og utslipp av CO2 i skogen skal måles med basis av en referansebane for perioden 2021 - 2030. Basert på en rapport fra Miljødirektoratet og NIBIO har regjeringen besluttet referansebanen for forvaltet skog i Norge - dvs hvor mye som kan hogges uten at det blir registrert som utslipp av klimagasser etter EUs regelverk. Referansebanen regjeringen har valgt gir et årlig potensiale for hogst på drøye 16 millioner m3, forutsatt at Norge får forventet del av en kompensasjonsordning i beregningssystemet i EU.

- Det er svært positivt at regjeringen og klima- og miljøminister Ola Elvestuen utnytter handlingsrommet i EUs regelverk og legger vekt på skogen som en viktig ressurs for å få til det grønne skiftet, sier Treindustriens administrerende direktør Heidi Finstad.

Les mer om saken her.