denise-jans-30SvDzLZrQo-unsplash.jpg
Foto: Unsplash, Denise Jans

Positive signaler i Boligmeldingen

Treindustrien er fornøyd med at regjeringen i Boligmeldingen trekker fram at det er viktig å forlenge levetid på dagens bygg og boliger, samtidig som det må bygges nytt der det trengs.

I Boligmeldingen som ble lagt fram 15. mars er det overordnede målet med boligpolitikken at folk skal kunne bo i egen bolig i hele landet.  Treindustrien er godt fornøyd med at satsing på oppgradering og transformasjon av eksisterende bygg er viet mye plass. Regjeringen foreslår blant annet lån til oppgradering fra Husbanken og vil vurdere om bygningsregelverket i større grad kan legge til rette for tiltak i eksisterende bygg.  

- Skal vi nå klimamål og ta vare på naturen må vi tenke nytt om hvor og hvordan vi bygger. Det er samtidig viktig at samfunnsoppdraget om å sikre bok og gode boliger til alle ivaretas. Treindustrien har i innspill til Regjeringens arbeid med ny boligmelding pekt på at de fleste boligene vi har allerede er bygget. Gjennom oppgradering og transformasjon av bygg kan man forlenge levetiden og også få nye boliger på en ressurseffektiv måte. Treindustrien har blant annet vist til muligheter for påbygg i høyden på lavblokkbebyggelse, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.  

- Regjeringen er samtidig inne på at boliger må tilpasses nye behov og en eldre befolkning, og her kan byggenæringen og produsentene i treindustrien bidra med gode løsninger for tilpasning av bygningsmassen, sier Finstad. 

- Byggenæringen er en næring preget av store konjunktursvingninger, der man i øyeblikket opplever et dramatisk fall i boligbyggingen. For aktørene i verdikjeden i byggenæringen som treindustrien er en del av, er forutsigbarhet en nøkkel til utvikling. Treindustrien er positiv til at regjeringen vil utvide mandatet til Husbanken for å støtte opp om det helhetlige boligpolitiske arbeidet i kommunene, der Husbanken også har en viktig finansiell beredskapsrolle i nedgangstider. Det er nødvendig å revitalisere Husbanken og det er bra at regjeringen nå tar til orde for det, sier Finstad. 

- I sum er det mye bra i Boligmeldingen å jobbe videre ut fra, både når det gjelder energieffektivisering av bygg, effektivisering av planprosesser og det sikre nok boliger i hele landet, sier Finstad.  

Les Boligmeldingen på regjeringens nettsider