DeLoitte Rapport.png

Kunnskapsgrunnlaget er laget - nå må det handles

Rapportene som danner kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med regjeringens strategi for sirkulær økonomi er klare. Nå må tiltak og virkemidler på plass raskt.

Deloitte har på oppdrag av Klima- og miljødepartementet utformet et nasjonalt kunnskapsgrunnlag for sirkulær økonomi. Rapportene trekker fram muligheter og barrierer for flere sektorer. Både skognæringen og bygg- og anleggsnæringen er trukket fram blant de næringene av særlig stor betydning for norsk sirkulær økonomi. Treindustrien har en nøkkelrolle i begge disse næringene, og også som leverandør av sidestrømmer og restråstoff til prosessindustrien.

- Vi har store forventninger til regjeringens strategi for sirkulær økonomi som er ventet i desember. Vi ser fram til at kunnskapsgrunnlaget nå omsettes til en strategi og at nødvendige virkemidler kommer på plass for sirkulære løsninger, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

- Her ligger det stort verdiskapingspotensiale for bedriftene, samtidig som vi kan nå miljømål. Som det tydelig kommer fram av rapporten er de politiske og regulatoriske barrierene det er mest kritisk å gjøre noe med for å komme i mål. Dette mener vi haster, sier Finstad.

- Bedriftene kan være så innovative og fremoverlente som bare det, men uten forutsigbare rammebetingelser og riktige virkemidler på plass vil man bli stående på pilotfasen. Å revidere teknisk forskrift for å nå klima- og miljømål vil være en god start og bruk av virkemidler fra ENOVA for å forlenge levetiden på dagens bygg er et annet eksempel.

Les rapportene her