Vi jobber med

Vi arbeider med en rekke temaer og saker som er viktige for utviklingen av vår bransje. Det gjør vi blant annet gjennom ulike prosjekter, ved å delta i relevante utvalg og arbeidsgrupper og gjennom samarbeid med andre aktører. Vi er medlemmenes talerør overfor sentrale og lokale myndigheter, og er en pådriver for å sikre rammebetingelser og verktøy som setter næringen i stand til å øke konkurransekraft og verdiskapning. Her er noen av temaene vi jobber med.

Standardisering

Byggenæringen og industrien må forholde seg til en rekke standarder. Treindustrien engasjerer seg i standardarbeid på flere områder, blant annet for tre som materiale, miljø, produktinformasjon og digitalisering.

Verdikjeden Skog og Tre

Skog- og trenæringen er en fremtidsrettet og bærekraftig næring hvor Norge har kompetansen og alle forutsetninger for å lykkes. Dette krever en helhetlig politisk satsing gjennom oppfølging av anbefalingene i SKOG22-strategien.

Europeiske organisasjoner

For Treindustrien er det viktig og være tilstede på internasjonale arenaer. På europeisk nivå blir det fattet en rekke beslutninger som direkte påvirker norsk industri og byggenæring.