Vedtekter

Vedtekter for Treindustrien

Vedtatt 15. desember 1987, endret 11. mai 1990, 22. nov. 1990, 10. mai 1991, 5. mai 1995, 2. mai 1997, 23. mai 2003, 9. juni 2006, 27. mai 2011 og 6. juni 2013.

§ 1 VIRKEOMRÅDE

Treindustrien skal være den foretrukne bransjeorganisasjon for kvalitetsbevisste produsenter av treindustriprodukter og tilstøtende virksomheter. Treindustrien skal arbeide for økt verdiskapning, lønnsomhet og kompetanse i treindustrien spesielt og verdikjeden generelt.

§ 2 FORMÅL

Treindustrien skal:

a) Ivareta medlemmenes felles interesser overfor offentlige premissleverandører, andre organisasjoner og samfunnet forøvrig

b) Informere medlemmene om saker av vesentlig betydning for næringsvirksomheten

c) Fremme samarbeid mellom medlemmene og gjennomføre fellestiltak på prioriterte områder

d) Ha det strategiske ansvar for bransjeinternt samarbeid og arbeidsdeling

e) Samarbeide med andre organisasjoner med sammenfallende interesser

§ 3 MEDLEMSKAP

1. Bedrifter/produksjonsenheter som driver sagbruk/høvleri og/eller annen tre-bearbeidende virksomhet eller deres tilstøtende virksomhet kan opptas som medlemmer.

2. Hvis et medlem har flere majoritetseide bedrifter innenfor det området Treindustrien dekker, skal medlemsforholdet omfatte så vel morselskapet som alle datterselskapene. Alle produksjonsenheter innenfor et konsern/selskap med avgrenset geografisk plassering ansees bare som ett medlem. Hvis et medlem motsetter seg dette, uttrer det av Treindustrien etter utløpet av ordinær utmeldingsfrist. Styret kan i særlig tilfelle gjøre unntak fra denne regel da søknad om medlemskap avgjøres av styret, eventuelt avslag kan ankes til behandling i generalforsamlingen.

3. Intet medlem kan melde seg ut av Treindustrien før det har vært medlem i 2 år. Utmeldelsen må skje skriftlig og med 6 måneders varsel.

Styret kan gjøre lempninger i forannevnte bestemmelser, hvis bedriften helt nedlegges, eller hvor det for øvrig finnes å være rimelig grunn til det.

4. Den enkelte bedrift kan være representert i Treindustriens organer og utvalg ved eier, styremedlem eller fast ansatte overordnede funksjonærer. I generalforsamling og medlemsmøte kan flere personer delta fra hver av medlemsbedriftene med talerett. Ved avstemning deltar bare 1 representant fra hvert medlem.

§ 4 MEDLEMMENES PLIKTER – EKSKLUSJON

1. Medlemmene har plikt til å overholde vedtektene og de beslutninger som er fattet i medhold av disse.

2. Styret kan beslutte å ekskludere en medlemsbedrift som handler mot avgjørelser truffet i henhold til disse vedtekter – opptrer utilbørlig i forhold som angår Treindustrien eller som på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.

Før beslutning om eksklusjon fattes av styret, skal vedkommende medlemsbedrift få anledning til å uttale seg om saken innen en av styret fastsatt frist. Beslutning om eksklusjon kan ankes til førstkommende generalforsamling.

Et medlem som blir ekskludert av Treindustrien mister alle sine rettigheter overfor servicekontoret, men er pliktig til å betale de avgifter eller kontingenter som påløper i det kalenderåret som eksklusjonen skjer.

§ 5 STEMMERETT

1. Medlemmene har på generalforsamling og medlemsmøte gradert stemmerett i forhold til produsert/innkjøpt volum trelast i det siste avsluttede kalenderår.

2. For konsern/selskap med flere produksjonsenheter kan stemmeberettiget representant avgi stemmer for alle produksjonsenhetene som inngår i konsernet/selskapet.

3. Det brukes følgende skala:

 • 1 – en – stemme pr. påbegynt 5.000 kbm produsert/innkjøpt skurlast. Dog med en reduksjon av kbm etter følgende skala:
 • De første 0 – 50.000 kbm: 100 %
 • De neste 50.000 – 100.000 kbm: 90 %
 • De neste 100.000 – 200.000 kbm: 80 %
 • Overskytende kvantum: 70 %

Interne overføringer av skurlast mellom konsernselskaper ansees ikke som innkjøpt skurlast.

4. Medlemmene skal innen 1. april hvert år sende Treindustrien de nødvendige produksjonsoppgaver. Hvis disse ikke er mottatt innen fristens utløp, har medlemmet det aktuelle året ingen stemmer i generalforsamlingen.

5. Medlem, som siste kalenderår ikke har hatt noen produksjon/innkjøp, har ingen stemmer.

For konsern/selskap med flere produksjonsenheter kan stemmeberettiget representant avgi stemmer for alle produksjonsenhetene som inngår i konsernet/selskapet.

6. Medlem som er forhindret fra å være representert i generalforsamlingen, kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt. Denne kan bare gis til representant som disponerer stemmerett på vegne av eget medlemskap (jfr. § 3.4). Ingen kan på denne måten avgi stemmer for mer enn 5 medlemmer utover sitt eget medlemskap. Konsern/selskap rammes ikke av denne bestemmelsen (jfr. § 5.2).

§ 6 GENERALFORSAMLING

Generalforsamling holdes hvert år, så vidt mulig innen utgangen av mai måned etter styrets nærmere bestemmelser. Innkalling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Av innkallingen skal det fremgå hvilke saker som skal behandles, og de forslag styret setter frem, samt valgkomitéens innstilling. Saker som medlemmer ønsker tatt opp i generalforsamlingen må meddeles sekretariatet skriftlig innen utgangen av mars.

Generalforsamlingen ledes av møteleder valgt i siste generalforsamling. Følgende saker behandles:

1) Styrets beretning for siste kalenderår

2) Revidert regnskap for siste kalenderår

3) Orientering om arbeidsplan og budsjett

4) Fastsette kostnadsutligningen for inneværende år

5) Valg etter innstilling fra valgkomitéen

      a) Styreleder

      b) Nestleder

      c) 3 – 5 styremedlemmer

      d) 3 varamedlemmer til styret

      e) Møteleder og varamøteleder av generalforsamlingen kommende år

      f) Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse til denne for foregående år

      g) Valg av valgkomité

6) Saker som styret ønsker å forelegge generalforsamlingen

7) Saker som medlemmene ønsker forelagt generalforsamlingen

Ved eventuell stemmelikhet har lederen dobbeltstemme med unntak av valg, som avgjøres ved loddtrekning.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 8 dagers varsel etter vedtak i styret, eller når minst 10 av medlemsbedriftene krever det. Saksliste skal følge innkallingen. Ekstraordinær generalforsamling kan gjøre vedtak bare i de saker som er ført opp på sakslisten.

§ 7 STYRET

Styret består av leder, varaleder og 3 – 5 øvrige styremedlemmer. Valgperioden er 1 år for leder, varaleder og 2 år for øvrige styremedlemmer. Varamedlemmer velges for 1 år.. Ved valg av styremedlemmer skal det tas hensyn til styrets samlede kompetanse, bedriftens størrelse og en rimelig distriktsrepresentasjon.

Maksimal funksjonstid i sammenheng som styreleder er 5 år. Etter 2 års opphold kan tidligere leder velges på nytt.

Styremedlem trer ut av styret i sin funksjonstid, hvis den bedrift vedkommende representerer går ut av Treindustrien som medlem, vedkommende går over i annen bedrift som ikke er medlem, eller vedkommende avslutter arbeidsforholdet i medlemsbedriften.

Styret innkalles så ofte lederen finner det nødvendig eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er tilstede, og blant disse enten leder eller varaleder. Ved stemmelikhet i styremøter har lederen, eventuelt varalederen, dobbeltstemme.

Fra styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av de møtende styremedlemmer.

Treindustrien forpliktes av leder og/eller varaleder sammen med daglig leder.

Styret kan meddele prokura.

§ 8 STYRETS OPPGAVER

Styret er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med vedtekter og general-forsamlingsvedtak. Styret kan oppnevne særskilte utvalg for forhandlinger, utredninger m.v.

Styret ansetter daglig leder og øvrige medarbeidere, fastsetter instrukser, lønn og øvrige vilkår.

§ 9 DAGLIG DRIFT

Den løpende virksomhet ledes av daglig leder etter de retningslinjer og instrukser som styret fastsetter.

§ 10 UTLIGNING AV KOSTNADER

Driftskostnadene utlignes på medlemmene ved:

a) En serviceavgift fastsatt hvert å for alle medlemmer.

b) Et avgiftsbeløp pr. kbm fastsatt hvert år for kvantum produsert og innkjøpt skurlast. Foregående kalenderårs kvantum legges til grunn for beregning av årets avgift. Avgiftsbeløpet pr. kbm gis følgende gradering:

 • De første 50.000 kbm: 100 % av fastsatt kbm-sats
 • De neste 50.000 kbm: 90 % av fastsatt kbm-sats
 • De neste 100.000 kbm: 80 % av fastsatt kbm-sats
 • Overskytende kvantum: 70 % av fastsatt kbm-sats
 • Interne overføringer av skurlast mellom konsernselskaper ansees ikke som innkjøpt skurlast.

Av avgiften betales pr. 1. februar et à-kontobeløp tilsvarende 50 % av samlet utlignet beløp siste år. Den resterende andel av avgiften forfaller til betaling pr. 1. juli. Ved for sen betaling beregnes rentetillegg etter gjeldende sats for morarente.

Hvis det fra et medlem som er blitt oppfordret til å oppgi produksjon og innkjøp av skurlast i foregående kalenderår, ikke er innløpt svar innen 1. april, kan vedkommende medlems andel fastsettes skjønnsmessig.

Bedrifter som trer ut, er forpliktet til å dekke sin andel av årets utgifter.

§ 11 VALGKOMITÉ

Valgkomitéen består av 4 medlemmer som velges av ordinær generalforsamling blant dens møteberettigede medlemmer. Valgperioden er 4 år. Det skal tas hensyn til distrikts-representasjon. Det medlem som har fungert lengst, trer ut hvert år. Dersom et medlem av valgkomitéen ikke lenger er møteberettiget i generalforsamlingen, trer vedkommende også ut av valgkomitéen. Valgkomitéen avgir sin innstilling til generalforsamlingen med forslag til valg, og eventuell godtgjørelse til styrets medlemmer, samt øvrige utvalgsmedlemmer.

§ 12 MEDLEMSMØTER

Medlemsmøter innkalles etter styrets nærmere bestemmelser for behandling av viktige saker. Eventuelle avstemninger i medlemsmøter betraktes som rådgivende for de besluttende organer.

§ 13 VEDTEKTSENDRINGER – OPPLØSNING

Vedtak om endring av vedtektene eller om oppløsning av Treindustrien krever 2/3 flertall av de møtende stemmer i generalforsamling. Vedtak om oppløsning er dog ikke gyldig før ny ekstraordinær generalforsamling, hvor minst halvparten av medlemsbedriftene er representert, har stadfestet vedtaket med 2/3 flertall.

Den generalforsamling som treffer det endelige vedtak om oppløsning, fastsetter med alminnelig flertall reglene for likvidasjon og fordeling av eventuelle gjenværende midler.


 

Vedtekter for Treindustriens Landsforening

Vedtatt 22. november 1990, endret 10. mai 1991, 5. mai 1995, 2. mai 1997, 23. mai 2003, 9. juni 2006, 4. juni 2010, 6. juni 2013, 29. april 2023 og 20. april 2024.

§ 1 FORMÅL

1.1 Foreningens navn er Treindustriens Landsforening.

1.2 Foreningens formål er:

      a) Å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser og representere trelastindustrien overfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig.

      b) Å virke for en sunn og rasjonell utvikling innen bransjen.

      c) Å skape kontakt og fremme samarbeid mellom medlemmene.

§ 2 MEDLEMSKAP

2.1 Som medlemmer kan opptas bedrifter og produksjonsenheter som driver sagbruk/høvleri og/eller annen trebearbeidende virksomhet eller deres tilstøtende virksomhet.

2.2 Hvis et medlem har flere majoritetseide bedrifter innenfor det område TL dekker, skal medlemsforholdet omfatte så vel morselskapet som alle datterselskapene. Hvis et medlem motsetter seg dette, uttrer det av TL etter utløp av ordinær utmeldingsfrist. Styret kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne regelen.

Hver produksjonsenhet innenfor et konsern/selskap med avgrenset geografisk plassering ansees som fullverdig medlem.

2.3 Foreningen er tilsluttet NHO Byggenæringen.

2.4 Søknad om medlemskap stiles til styret som avgjør om medlemskap skal opprettes. Hvis styret avviser en søknad fra en bedrift om medlemskap, kan søkeren bringe søknaden inn for neste ordinære generalforsamling, som treffer endelig avgjørelse med alminnelig flertall.

2.5 Samtlige medlemsbedrifter er forpliktet til å være medlem av Treindustrien (tidl. Trelastindustriens Servicekontor).

Den enkelte bedrift kan være representert i TLs organer og utvalg ved eier, styremedlem eller fast ansatte overordnede funksjonærer. I generalforsamling og medlemsmøte kan flere personer delta fra hver av medlemsbedriftene med talerett. Ved avstemming deltar bare 1 representant fra hvert medlem.

Hvis utmeldelse fra en tariffbundet bedrift ikke er mottatt før den dag gjeldende overenskomst utløper, kan bedriften først tre ut av TL når den nye overenskomsten er utløpt.

§ 3 MEDLEMMENES PLIKTER – EKSKLUSJON

3.1 Medlemmer har plikt til å overholde vedtektene og de beslutninger som er fattet i medhold av disse.

3.2 Styret kan beslutte å ekskludere medlemsbedrift som handler mot avgjørelse truffet i henhold til disse vedtekter – opptrådt utilbørlig i forhold som angår TL eller som på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.

Før beslutning om eksklusjon fattes av styret skal vedkommende medlemsbedrift få anledning til å uttale seg om saken innen en av styret fastsatt frist. Beslutning om eksklusjon kan ankes til førstkommende generalforsamling. Et medlem som blir ekskludert av landsforeningen mister alle sine rettigheter overfor denne, men er pliktig til å betale de avgifter eller kontingenter som påløper i det kalenderår som eksklusjonen skjer.

§ 4 KONTINGENT

Etter forslag fra styret kan generalforsamlingen fastsette en årlig kontingent.

§ 5 STEMMERETT

5.1 Medlemmer har i generalforsamlingen stemmerett etter følgende skala:

 • 1 – 10 ansatte: 1 stemme
 • 11 – 25 ansatte: 2 stemmer
 • deretter 1 stemme pr. påbegynt 25 ansatte

5.2 For konsern/selskap med flere produksjonsenheter kan stemmeberettiget representant avgi stemmer for alle produksjonsenhetene som inngår i konsernet/selskapet.

5.3 Medlem som er forhindret fra å være representert i generalforsamlingen, kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt. Denne kan bare gis til representant som disponerer stemmerett på vegne av eget medlemskap (jfr. § 2.5). Ingen kan på denne måten avgi stemme for mer enn 5 medlemmer utover sitt eget medlemskap. Konsern/selskap rammes ikke av denne bestemmelsen (jfr. § 5.2).

§ 6 GENERALFORSAMLING

6.1 Ordinær generalforsamling holdes hvert år, så vidt mulig innen utgangen av mai måned. Innkalling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Av innkallingen skal det fremgå hvilke saker som skal behandles, og hvilke forslag styret fremsetter, samt valgkomitéens innstilling.

6.2 Saker som medlemmer ønsker tatt opp i generalforsamlingen må meddeles sekretariatet skriftlig innen utløpet av mars.

6.3 Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med 8 dagers skriftlig varsel når styret finner det nødvendig, eller når det forlanges av minst 10 medlemmer. Saksliste skal følge innkallingen. Ekstraordinær generalforsamling kan gjøre vedtak bare i de saker som er ført opp på sakslisten.

6.4 Generalforsamlingen ledes av møteleder valgt i siste generalforsamling.

6.5 På den ordinære generalforsamling skal behandles:

      1) Styrets beretning foregående kalenderår

      2) Revidert regnskap for foregående kalenderår

      3) Orientering om arbeidsplan og budsjett

      4) Fastsette kontingent for inneværende år

      5) Valg etter innstilling fra valgkomitéen:

            a) Styreleder

            b) Nestleder

            c) 3 – 5 styremedlemmer

            d) 3 varamedlemmer til styret

            e) Møteleder og varamøteleder av generalforsamling kommende år

            f) Medlemmer til representantskapet i NHO Byggenæringen

            g) Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse for foregående år

            h) Valg av valgkomité

      6) Saker som styret ønsker å forelegge generalforsamlingen

      7) Saker forelagt av medlemmene

6.6 Ved eventuell stemmelikhet har lederen dobbeltstemme med unntak av valg, som avgjøres ved loddtrekning.

§ 7 STYRET

7.1 Styret består av leder, varaleder og 3 – 5 øvrige styremedlemmer. Valgperioden er 1 år for leder, varaleder og 2 år for øvrige styremedlemmer. Varamedlemmer velges for 1 år. Ved valg av styremedlemmer skal det tas hensyn til styrets samlede kompetanse, bedriftens størrelse og en rimelig distriktsrepresentasjon.

7.2 Maksimal sammenhengende funksjonstid som styreleder er 5 år. Etter 2 års opphold kan tidligere leder velges på nytt.

7.3 Styremedlem trer ut av styret innen sin funksjonstid hvis den bedrift vedkommende representerer går ut av TL som medlem, eller vedkommende går over i annen bedrift som ikke er medlem av TL, eller vedkommende avslutter arbeidsforholdet i medlemsbedriften.

7.4 Styret innkalles så ofte lederen finner det nødvendig eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i styremøtene har lederen dobbeltstemme.

7.5 Fra styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av de møtende styremedlemmer.

7.6 TL forpliktes av lederen og/eller varaleder sammen med daglig leder.

7.7 Styret kan meddele prokura.

§ 8 STYRETS OPPGAVER

Styret er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med vedtekter og generalforsamlingsvedtak og styrevedtak. Styret kan oppnevne særskilte utvalg for forhandlinger, utredning m.v.

Styret ansetter daglig leder og øvrige medarbeidere, fastsetter instrukser, lønn og øvrige vilkår.

§ 9 DAGLIG DRIFT

Den løpende virksomhet ledes av daglig leder etter de retningslinjer og instrukser som styret fastsetter.

§ 10 VALGKOMITÉ

Valgkomitéen består av 4 medlemmer som velges av ordinær generalforsamling blant dens møteberettigede medlemmer. Valgperioden er 4 år. Det skal tas sikte på en rimelig distriktsrepresentasjon. Det medlem som har fungert lengst, trer ut hvert år. Dersom et medlem av valgkomitéen ikke lenger er møteberettiget i generalforsamlingen, trer vedkommende også ut av valgkomitéen.

Valgkomitéen avgir sin innstilling til generalforsamlingen med forslag til valg, og eventuelt godtgjørelse til styrets medlemmer, samt øvrige utvalgsmedlemmer.

§ 11 MEDLEMSMØTER

Medlemsmøter innkalles etter styrets nærmere bestemmelser for å behandle viktige saker. Eventuelle avstemninger i medlemsmøter betraktes som rådgivende for de besluttende organer.

§ 12 ENDRING AV VEDTEKTENE – OPPLØSNING

Vedtak om endring av vedtektene eller om oppløsning av TL krever 2/3 flertall av de møtende stemmer i generalforsamling. Vedtak om oppløsning er dog ikke gyldig før ny ekstraordinær generalforsamling, hvor minst halvparten av medlemsbedriftene er representert, har stadfestet vedtaket med 2/3 flertall.

Den generalforsamling som treffer det endelige vedtak om oppløsning, fastsetter med alminnelig flertall reglene for TLs likvidasjon og fordeling av eventuelle gjenværende midler.