Nøkkeltall

Bedriftene

 • 116 medlemsbedrifter
 • 90 % av norsk produksjon
 • Lokalisert nær råvaren

Ansatte

 • Trelastindustrien: 3 900 årsverk
 • Totalt i tremekanisk industri: 12 000 årsverk

Produktene

 • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, precut, treemballasje og halvfabrikata til annen treindustri.
 • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter.
 • Energi (varme)

Varestrøm

Varestrømmen i trelastindustrien er som følger:

Varestrøm
Trelast 51 %   ¾ byggtre - ¼ halvfabrikata
Celluloseflis 26 %   Spesialprodusert for papirproduksjon
Sagflis 14 %   Til plateproduksjon
Tørre biprodukter 4 %   Til annen industri og energi
Tørkesvinn mm. 5 %   

I tillegg kommer 500 000 m3 bark. Barken benyttes til energiproduksjon (80%) og jordforbedring/hage/spesialprodukter (20 %)

Energi til produksjon

 • 72 % bioenergi
 • 25 % elektrisitet
 • 3 % fossilt

Produksjon i 2021  

 • 2,81 mill. m³ skurlast 
 • 1,41 mill. m³ høvellast
 • 0,43 mill. m³ impregnert

Eksport i 2021

 • 684 525 m³ trelast, ifølge medlemsrapportering

De største mottakerlandene er:

 • Sverige (26 % andel) 
 • Tyskland (17 %)
 • Danmark (15 %)
 • Belgia (14 %)
 • Storbritannia (11 %)
 • Nederland (8 %)

Import i 2021

 • 1 066 326 m³ trelast, ifølge medlemsrapportering

Importen fra Sverige utgjorde 96 % av totalen. Rundt 72 % av importen fra Sverige var høvellast og impregnert.