Miljø

Bruk av tre har flere klima- og miljømessige fordeler.

Treets miljøegenskaper

Tre er et naturmateriale basert på et fornybart råstoff og har liten negativ innvirking på miljøet, forutsatt at det kommer fra sertifisert og bærekraftig forvaltet skog. Treprodukter har følgende sentrale miljøegenskaper:

  • Råvaren er en fornybar ressurs
  • Tre som er dokumentert gjennom sertifisering (PEFC og FSC) kommer fra bærekraftig skogbruk. 
  • Tre lagrer karbon
  • Bruk av tre kan erstatte produkter og materialer med høyere klimagassutslipp
  • Stor andel fornybar energi i fremstillingsprosesser i treindustrien
  • Tre kan bidra til et godt innemiljø
  • Reststrømmer og avfall kan materialgjenvinnes eller gå til energiformål 

Treindustri er en ren og effektiv industri

Treprodukter fremstilles ressurseffektivt, med lavt forbruk av fossil energi og høy andel klimanøytral bioenergi i produksjonen. Dette gjør treindustrien til en ren og miljøeffektiv industri med lave klimagassutslipp. Treindustrien har begrensede utslipp av miljøfiendtlige stoffer og totalt sett liten negativ effekt på miljøet.
Råstoffet til produksjon av trelast og treprodukter er sagtømmer. Produksjonen innebærer tilvirking av råstoffet gjennom saging, høvling og ytterligere videreforedling. Alt som er av bark, sagflis, kutterspon og andre biprodukter blir enten brukt i intern energiproduksjon (bioenergi) eller solgt til energiformål eller til papir- eller plateproduksjon m.v. Dette innebærer at tømmerstokken blir utnyttet fullt ut.

Dokumentasjon av miljøegenskaper

Med livssykluseffekt fra materialer menes at man skal vurdere miljøpåvirkningen bruken av et materiale har over hele livsløpet fra vugge til grav/gjenbruk. Slike vurderinger kalles gjerne livsløpsvurderinger (LCA - Life Cycle Assessment). For å gjøre klima-.og miljøanalyser av et produkt er det nødvendig med en miljødeklarasjon som beskriver egenskapene produktet og dokumenterer ressursforbruk og miljøpåvirkninger gjennom hele produktets livsløp (råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending). Hensikten med miljødeklarasjoner er å dokumentere miljøegenskapene til et produkt. Slik kan man sammenligne produkter som hører til samme produktkategori. Samtidig brukes  klimadata for produkter inn i livsløpsvurderinger og klimaregnskap for bygg. Den mest utbredte typen miljødeklarasjon i bruk i byggenæringen er EPD (Environmental Product Declaration). En miljødeklarasjon må utarbeides i henhold til standarder fra de internasjonale standardiseringsorganisasjonene ISO og CEN.

EPDer utgjør gjerne grunnlagsinformasjon for å kunne utarbeide klimagassvurderinger og klimaregnskap for bygg. Byggteknisk forskrift stiller krav om klimaregnskap for enkelte typer bygg, og markedet etterspør gjerne enda mer ambisøse beregninger og stiller krav til klimagassreduksjoner. For å få den mest optimale bygget med tanke på lave klimagassutslipp er det behov for helhetlige løsninger, der både materialkombinasjoner, konstruksjonermetode og bruk av produkter med best mulig klimaprestasjon spiller inn.