Vi jobber med

Vi arbeider med en rekke temaer og saker som er viktige for utviklingen av vår bransje. Det gjør vi blant annet gjennom ulike prosjekter, ved å delta i relevante utvalg og arbeidsgrupper og gjennom samarbeid med andre aktører. Vi er medlemmenes talerør overfor sentrale og lokale myndigheter, og er en pådriver for å sikre rammebetingelser og verktøy som setter næringen i stand til å øke konkurransekraft og verdiskapning. Her er noen av temaene vi jobber med.

Modulvogntog Bergene Holm 001.jpg

Modulvogntog

Modulvogntog gir muligheter for å frakte mer varer til en billigere penge, gir mer miljøvennlig transport og færre vogntog på veiene. I 2014 ble modulvogntog tillatt i Norge, men effekten uteblir fordi veistrekninger fra industrien og ut til hovedveinettet ikke er åpnet.

Moderne trebygg

Industrielt trebyggeri

Treindustriens forum for industrielt trebyggeri skal bidra til økt konkurransekraft for norsk treindustri ved økt ferdigstillelsesgrad og automatisering. Forumet er en samarbeidsarena der det jobbes med konkrete problemstillinger knyttet til dette.

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi handler om å gjenvinne og gjenbruke slik at at færrest mulig ressurser går tapt. Tre er et fornybart materiale og en viktig del av den sirkulære økonomien.

 

Verdikjeden Skog og Tre

Skog- og trenæringen er en fremtidsrettet og bærekraftig næring hvor Norge har kompetansen og alle forutsetninger for å lykkes. Dette krever en helhetlig politisk satsing gjennom oppfølging av anbefalingene i SKOG22-strategien.

Europeiske organisasjoner

For Treindustrien er det viktig og være tilstede på internasjonale arenaer. På europeisk nivå blir det fattet en rekke beslutninger som direkte påvirker norsk industri og byggenæring.

 

pexels-photo-211122.jpg

Digitalisering

Digitalisering av byggenæringen byr på store muligheter, men også noen utfordringer, for norsk industri. Skal vi få effekten vi ønsker må norsk byggenæring digitalisere sammen! Derfor jobber vi tett med de andre bransjene i byggenæringen om dette.

Flyer tømmertransport.JPG

Tømmervogntog

Tømmervogntog gir effektiv og mer miljøvennlig transport. Fordi tømmervogntog kan ta med seg mer last enn vanlige vogntog kan antallet transporter reduseres med 25 prosent.