Tilbygg ikon
Illustrasjon: Treindustrien

Tre i en sirkulær byggenæring

Sirkulærøkonomi vil kreve grunnleggende endringer i samfunnet - og i byggenæringen. Vi bygger konstruksjoner som skal stå i mange år. Det er derfor særlig viktig at næringen tenker langsiktig med hensyn til ressursbruk og miljøhensyn. 

Byggenæringen står for en stor del av ressurs- og materialbruken i verden. Overgangen til en sirkulær økonomi betyr en overgang fra "bruk og kast"-modellen til et system med betydelig redusert ressursbruk, samtidig som den økonomiske produksjonen øker.

Tre som brukes i bygg må ha lang levetid som byggevare. Satsing på kvalitet, løsninger som varer lenge og som er fleksible/gjenbrukbare er viktig for å oppnå det. Når treverket ikke lenger kan nyttiggjøres som byggemateriale er det en mulig ressurs i flere sektorer, og til energiformål. Modellen viser sammenhenger og muligheter for sirkulære løsninger på tvers av sektorer.

alt

Forleng levetiden på dagens bygg

For omstilling til en sirkulær byggenæring er et viktig tiltak å forlenge levetiden på dagens bygg. For å bidra til økt ombruk bør en byggherre alltid vurdere rehabilitering i stedet for å rive. Det vil kreve nærmere analyse i hvert enkelt tilfelle i tidlig fase, før man bestemmer hva som skal skje med bygget. Det kan ligge muligheter både i ombygging, energieffektivisering, ny bruk og påbygg. Ved å bygge på etasjer på dagens bygg utnyttes arealressurser og eksisterende infrastruktur. Tre er et lett materiale som kan bidra til gode løsninger i den sammenheng. Det kan også være mulig å beholde fundamentering og bærekonstruksjon som står for det store volumet av ressurser/materialer i et bygg.

Kvalitet i sentrum

I 2018 fikk NHP-nettverket (Nasjonal Handlingsplan for byggavfall) utarbeidet rapporten "Utredning av barrierer og muligheter for ombruk av byggematerialer og tekniske installasjoner i bygg". Rapporten er utarbeidet av Asplan Viak for NHP. I 2019 kom rapporten "Forsvarlig ombruk" skrevet at Resirqel for DiBK. Begge rapportene peker på at ombruk av byggematerialer fra bygg som allerede er oppført er krevende. Kravene til produkter i Byggevareforordningen, Produktforskriften og TEK må oppfylles, og det er utfordringer knyttet til ansvar og garantier. Det er avgjørende at kvalitet er i sentrum også ved ombruk, og helse- og miljøfarlige stoffer må håndteres forsvarlig.

Digitalisering kan gjøre ombruk enklere

Ombruk av byggevarer fremover må gjøres enklere og digital produktinformasjon som følger bygget i en digital tvilling må på plass. Det jobbes med standardiserte maler for relevant produktinformasjon som gjør det mulig med digital, sømløs distribusjon av informasjon om produktenes egenskaper. Treindustrien deltar aktivt i dette arbeidet. Det må også utvikles tekniske løsninger som gjør materialer og komponenter designet for lang levetid, ombruk og demontering. Fremtidens bygg må være fleksible og tilpasningsdyktige.

Det ligger stort potensiale i avfallsreduksjon i produksjon og på byggeplass. Industrielle løsninger og større grad av prefabrikasjon kan være en del av dette, og innen plassbygde konstruksjoner kan større fokus på riktige materialer og nøyaktige mengder i prosjekteringsfasen gi gevinster. Avfallsreduksjon krever samarbeid mellom flere ledd i verdikjeden.

Krever endringer og virkemidler

En overgang til sirkulær økonomi vil kreve endrede forretningsmodeller, der tjenesteøkonomi vil bli viktig. En satsing på sirkulærøkonomi i bygg og anlegg øker behovet for forskning og utvikling i egne satsinger/ programmer innen sirkulærøkonomi gjennom virkemiddelapparatet. Treindustrien mener både regelverk og offentlige anskaffelser må brukes aktivt for å få til en overgang til sirkulær økonomi. 

Les også:

Treindustriens innspill til Regjeringens arbeid med strategi for sirkulær økonomi

Treindustriens seminar om sirkulær økonomi på Bygg Reis Deg 2019