Veikart for Skog- og trenæringen overlevert Ekspertutvalget for Grønn Konkurransekraft

Skog- og trenæringen har utarbeidet et Veikart for Grønn konkurransekraft som et innspill til Regjeringens overordnede strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050. 

Veikartet for Skog- og trenæringen ble i dag overlevert Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft ved Idar Kreutzer og Connie Hedegaard.

Veikartet peker på utfordringer og muligheter, og foreslår tiltak for styrking og videreutvikling av grønn konkurransekraft hvor skog- og trenæringen spiller en sentral rolle.

Målet er at tre- og skogbaserte produkter er foretrukne i markedet og har en nøkkelrolle i norsk bioøkonomi. Potensialet i skogen utnyttes bærekraftig og skogsråvaren videreforedles i Norge og gir høy verdiskaping.

-    Skog- og trenæringen har et stort potensiale for å mangedoble både omsetning og verdiskaping, og det uutnyttede potensialet i næringen er en forutsetning for å gjennomføre det grønne skiftet. 
-    For å utløse potensialet må ett sett med virkemidler tas i bruk gjennom hele verdikjeden.
-    Uten konkurransedyktige rammebetingelser, vil næringen alene ikke kunne utløse potensialet.
-    Det er prekært og sentralt at man sørger for utnyttelse av restråstoff og sidestrømmer for å redusere marginalkostnader og dermed sørge for omstillingsevne.  
-    I tillegg er utnyttelsen av restråstoff i Norge helt sentral i overgangen til sirkulær økonomi.
-    Utnyttelse av den unike skogressursen i Norge vil både sikre omstillingsevne i eksisterende industri og kunne skape ny verdiskaping og aktivitet.
-    Det må tas grep for at det skapes markeder for økt bruk av fornybare bygningsmaterialer gjennom stimuli i byggeregelverket og slik at offentlige anskaffelser benyttes til å skape innovasjon.

altFoto: Per Skogstad

 

Les veikartet her: