Treindustrien har en nøkkelrolle i sirkulær økonomi

PRESSEMELDING

Treindustrien har en nøkkelrolle i sirkulær økonomi

 

Klima- og miljødepartementet har bedt om innspill til stortingsmelding om avfallspolitikken og sirkulær økonomi.

- Treindustrien mener det er viktig at Regjeringen ser sirkulær økonomi og bioøkonomi i en sammenheng for å nå Norges ambisiøse klima- og miljømål, sier adm. direktør Heidi Finstad.

Bedre råstoffutnyttelse gjennom en sirkulær økonomi vil øke verdiskapingen i Norge, og ikke minst fremme miljøriktige og bærekraftige løsninger. Både i prosessindustrien, innenfor transportsektoren og i byggenæringen vil skogbasert råstoff være nødvendig for å nå klima- og miljømål som settes for 2050. Et godt hjemme­marked gir potensiale for at byggenæringen kan innta eksportposisjoner som gir økt verdiskaping i Norge. Bygg-, eiendoms- og anleggssektoren bruker på verdensbasis nær 40 % av alle ressurser, herunder materialer og energi.

Norge har naturgitte konkurransefortrinn, en anerkjent byggeskikk, teknologi, kapitaltilgang og høy kompetanse. Sees disse forholdene i en sammenheng med overgangen til en sirkulær økonomi, kan Norge skape konkurransefortrinn som bidrar til å løse globale klima- og miljøutfordringer.

- Treindustrien har en avgjørende rolle for å oppnå positive klimaeffekter basert på overskudd av biomasse fra skogen, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

- Det er avgjørende at Regjeringen ikke avgrenser fokuset rundt en sirkulær økonomi til kun å bli en "avfallsmelding", fortsetter Finstad.

- EU er kommet langt i å se mulighetene som ligger i overgangen til en sirkulær økonomi. Her må Norge følge med i timen og utnytte komparative fortinn for å sikre ny industriell vekst og verdiskaping i Norge.