Skogmeldingen utløser ikke muligheter for Norge

Pressemelding fra Verdikjeden Skog og Tre

 

For å nå klima- og miljømålene som Norge har forpliktet seg til, må norske skogressurser tas i bruk. SKOG22-utvalget nedsatt av Regjeringen anslår at verdiskapingen basert på skogen kan firedobles innen 2045. En samlet næring har brukt store ressurser på å komme frem til virkemidler for å utløse potensialet. Gjennom temaene som er vektlagt i skogmeldingen viser regjeringen at den har forstått budskapet og konklusjonene i SKOG22.

Omstillingen i skogsindustrien pågår for fullt, og interessene i markedet er sterkt økende etter produkter og løsninger basert på fornybare ressurser. For å utløse mulighetene i markedet må næringen ha konkurransedyktige rammebetingelser.

– Norge henger langt etter våre nærmeste konkurrenter, Sverige og Finland. I Norge kjemper vi eksempelvis enda for å få effekt av 60 tonn for tømmervogntog. I Sverige innfører de nå 74 tonn. FoU-arbeidet ligger også generelt langt etter våre konkurrentland. Samtidig som vi vet at innovative produkter kommer av utviklingsarbeid i bedriftene legger vi merke til at midler for FoU i enda større grad enn før rettes mot grunnforskningen. 

I Regjeringserklæringen slås det fast at Skognæringen er viktig for Norge, og at det skal utarbeides en helhetlig strategi for verdikjeden knyttet til skogbruket.

Skogmeldingen er en god situasjonsbeskrivelse, men er ikke den helhetlige strategien som er lovet.  Det er lagt frem forslag til virkemidler på en rekke områder som skal vurderes, dette er positive signaler. Men de store mulighetene som verdikjeden står for, vil ikke utløses når forslag til virkemiddelbruk mangler en helhetlig sammenheng. Næringen ber ikke om subsidier eller støtteordninger, men konkurransevilkår på linje med våre konkurrentland

For å nå Norges ambisiøse klima- og miljømål, er det tid for handling. Skogmeldingen føyer seg inn i rekken av planer som forplikter verken offentlige myndigheter eller næringen selv til koordinert handling mot felles mål. Svakheten med Skogmeldingen er at den føyer seg inn i rekken av planer uten uttrykte ambisjoner.

Skogmeldingen foreslår eksempelvis en egen ordning for utbedringer av flaskehalser i NTP perioden 2018-2029, hvilket er positivt. For å utløse mulighetene næringen gir, må det imidlertid handles nå.

Næringen gjør det som er mulig innenfor vårt handlingsrom. Nå er tiden overmoden for at Regjeringen setter alle sine planer ut i livet, slik at handlingsrommet utvides og mulighetene utløses i skognæringen.

Verdikjeden Skog- og tre ber om at regjeringen i tråd med regjeringserklæringen utarbeider en «helhetlig strategi for verdikjeden knyttet til skogbruket» som legges frem før revidert nasjonalbudsjett 2017, basert på SKOG22.