Skogeiere; Flytt fokus fra pris til verdiskaping!

  • Skogeierne må slutte å klage på tømmerprisene og heller se på alle mulighetene en treindustri i rivende utvikling bringer med seg, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, bransjeorganisasjonen for norsk treindustri som i hovedsak produserer byggematerialer i tre.

 

Hun understreker at merverdiene i tømmeret ligger i videreforedling i treindustrien. Det er her det vil være størst avkastning til skogeieren. I medieoppslag denne uken har Norges skogeierforbund vist til store inntektstap for norske skogeiere som følge av nedlagt papirproduksjon og annen treforedlings-industri i Norge. Dette har ført til økt eksport og lave priser.

  • Skogeierne kan fortsette eksporten av tømmer til lave priser. Men, om de retter blikket på videreforedling i Norge vil de tjene mer penger som medeiere i trebasert industri. Da må fokuset flyttes. En krone til skogeieren for tømmer, økes opp mot ti ganger etter bearbeiding treindustrien.
  • Tiden er overmoden for å rette blikket mot de store mulighetene, fremfor å stadig pleie krisefokuset.

 

Nå er det store muligheter og utvikling i bransjen, ikke minst som følge av at sterkt behov for å benytte skogens råstoff for å nå Norges klima- og miljømål.

  • Treindustrien har en svært positiv driv og utvikler sine markedsposisjoner i flere segmenter, sier lederen i Treindustrien.
  • Moelven leverte sitt beste kvartalsresultat siden 2007, Inn tre har en super utvikling, Eidskog Stangeskovene er på full fart fremover, det investeres i Gausdal Bruvoll som bare det, og Møre Tre er også på full fart inn i fremtiden. Og, ikke for å snakke om Bergene Holm og deres industrireising knyttet til planene om å produsere avansert biodrivstoff, Biozin.

 

Merverdien utløses ved å få på plass etterspørselsstimulerende tiltak. Dette har Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft påpekt i sin rapport.

  • Omsetningspåbudet for avansert biodrivstoff er et slikt eksempel som kan være nøkkelen til fremtiden for trebasert industri. Marginalkostnadene går ned ved at biprodukter får en lønnsom anvendelse for trebasert industri. Økt lønnsomhet gir igjen gode muligheter for utviklingskraft knyttet til industrialisering, standardisering og innovasjon i byggenæringen.

 

Byggenæringen, også kalt 40 %-næringen fordi den benytter 40 % av ressursene globalt, omsetter totalt for hele 1000 milliarder kroner i Norge hvert år. Det offentlige utløser nærmere 40 % av denne omsetningen og kan som innkjøper drive fram innovative og bærekraftige løsninger som trenges for å få til det grønne skiftet, slik ekspertutvalget for grønn konkurransekraft konkluderer med.

  • Treindustrien er svært fornøyd med at konklusjonene i ekspertutvalget for grønn konkurransekraft nettopp fremmer dette poenget.
  • At man er opptatt av tømmerpriser er selvsagt naturlig og fult forståelig. Fokuset må flyttes til hvor i verdikjeden man henter ut avkastningen og når verdiskapingen er størst.

 

Næringen må selv ta utviklingsansvar, og dette må støttes av en politikk som gir konkurransedyktige rammebetingelser. I så måte er rapporten fra grønn konkurransekraft "to the point" og vi ser frem til at Regjeringen følger dette opp.

 

Kontaktperson for ytterligere informasjon:

 

Heidi Finstad

Adm.direktør

Heidi.finstad@treindustrien.no

Telefon: +47 97 60 25 43

www.treindustrien.no

www.facebook.com/treindustrien