Revidert Statsbudsjett 2016

12. mai 2016

Verdikjeden Skog og Tre konstaterer at våre innspill til Statsbudsjettet for 2016 ikke følges opp i revidert nasjonalbudsjett.

Verdikjeden Skog og Tre har nå forventninger om at de omforente anbefalingene i det regjerings-oppnevnte SKOG22-utvalget innarbeides og følges opp i Statsbudsjettet 2017 og i den varslede Skogmeldingen.

Potensialet for økt verdiskaping basert på skogen er stort. Ulike konkurransevilkår og betydelige utfordringer knyttet til avsetning på biprodukter svekker lønnsomhet som er en forutsetning for omstilling i industrien. Etter bortfallet av treforedlingskapasitet i Norge er konsekvensen utstrakt eksport av råvarer og biprodukter for å opprettholde aktiviteten i skogbruket og i treindustrien. Lønnsom avsetning av massevirke og biprodukter vil direkte påvirke tremekanisk industri sin evne til styrket posisjon i hjemmemarkedet. Regulatoriske og økonomiske tiltak som utløser verdiskapings-potensialet knyttet til massevirke og biprodukter i skognæringen, slik det er beskrevet i SKOG22, må følges opp i Statsbudsjettet og Skogmeldingen.

Utvikling av ny industri i Norge basert på skog og tre er påkrevd, særlig sett i lys av utviklingen i norsk økonomi.

Det grønne skiftet forutsetter økt bruk av norsk skog, og krever stimuli og helhetlig tilnærming for å utnytte ressurser i hele landet.