Konsesjonsloven: Treindustrien er avhengig av bedre utnyttelse av skogseiendommer

16. januar 2016

Næringskomiteen har forslaget om fjerning av priskontroll til behandling, mens forslagene om å fjerne Konsesjonsloven ikke er oversendt Stortinget, foreløpig.

Å få en bedre utnyttelse av norske skogeiendommer er nødvendig for at konkurranseevnen til treindustrien og annen skogbasert industri skal kunne styrke sin konkurranseevne. I lys av det grønne skifte styrkes markedsmuligheter for trebasert industri. Samtidig må verdiskaping basert på fornybare ressurser være en del av løsningen på klimautfordringene.

- For å utløse disse markedsmulighetene og for å løse store samfunnsutfordringer, er det viktig med effektivisering i råvareleddet i skognæringen. Råstoffkostnadene til treindustrien utgjør ca. 60 %. Tidvis opplever Treindustrien store uforutsigbarheter knyttet til råstoffleveranser.  - Dette svekker klart konkurranseevnen, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Jordbruk og skogbruk opererer under svært ulike konkurransevilkår og har ulike behov for reguleringer. Jordbruket er markedsregulert, mens treforbrukende industri er en del av et fritt marked, både globalt og nasjonalt. Regelverket bør fange opp dette, sier Finstad.

Ved at Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med et konkret forslag til modell som kan løse disse utfordringene, samtidig som man ivaretar landbrukets behov for markedsreguleringen tiltak, er positivt, mener adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

– At Venstre tar til ordet for å finne løsninger, er viktig for næringen, sier Finstad.

– Vi forventer at Arbeiderpartiet støtter løsninger som både styrker skognæringens verdiskaping og som ivaretar en sterk landbruksnæring i Norge.

– Industrien har klare forventninger om at partiene finner løsninger på tvers av partigrensene, og dermed sørger for forutsigbare og konkurransedyktige løsninger. Dette vil gi viktige signaler som kan fremme investeringer i fremtidig industri. I en tid med svikt i oljeinntektene haster det med å støtte utviklingen av ny industri som er basert på fornybare ressurser. – Regelverket må tilpasses muligheter og utfordringer, og det trengs en oppdatering når det gjelder konsesjonslovgivningen, sier adm. direktør Heidi Finstad.

- Det er verdt å minne om at under 40 % av tilveksten av norsk skog avvirkes, og at potensialet for økt verdiskaping er stort.