Brev om skogvern til Regjeringen

Stortingets vedtak om skogvern - Konsekvenser for Verdikjeden Skog og Tre

Knapt noen regjeringsplattform har vært så tydelig på at det skal satses på å utvikle skognæringen i Norge. Verdikjeden Skog og Tre har derfor hatt store forventninger til denne regjeringen.

Regjeringen har vært helt tydelig på at det er et mål å øke avvirkningen. Dette har blitt sett på som viktig for at skogen skal kunne bidra både til det grønne skiftet og til å løse den globale klima-utfordringen.

Så langt har næringens forventninger til Regjeringen i liten grad blitt innfridd. Unntaket er Regjeringens satsing på skogsveier. Overraskelsen og skuffelsen var likevel stor da det ble kjent at regjeringspartiene, i strid med sin egen stortingsmelding, sikret flertall for at det skal være et mål at 10 prosent av skogarealet skal vernes. Vern av 10 prosent av skogarealet innebærer at ytterligere 7 millioner dekar skog i Norge skal fredes. Dette vil måtte ha en klar negativ virkning på avvirkningen og mulighetene for å utvikle skognæringen. Regjeringens signaler om at avvirkningen skal økes, følges dermed opp med et tiltak som virker i stikk motsatt retning og som vil ha en vesentlig negativ virkning på avvirkningen.

Verdikjeden finner det også oppsiktsvekkende at dette skogvernvedtaket ble gjort uten noen vurderinger av hva en vil oppnå ved et slikt omfattende vern, hvilke kostnader dette vil påføre Staten, og hvilke konsekvenser dette vil ha for avvirkningen og skognæringens muligheter for å bidra til det grønne skiftet og til å løse klimautfordringen.

Vi vil peke på at Regjeringens praktiske oppfølging av skogvernvedtaket vil være avgjørende for hvor store de negative konsekvensene blir. Vi forutsetter at Regjeringen er opptatt av at skogvernvedtaket ikke fører til unødvendig store konsekvenser.

Verdikjeden Skog og Tre vil derfor be om at Regjeringen i den varslede Skogmeldingen foretar en vurdering av hvordan målet om 10 prosent skogvern kan nås med minst mulige konsekvenser for:

  • avvirkningen i Norge
  • potensialet for verdiskaping i næringen
  • skognæringens bidrag til det grønne skiftet
  • mulighetene for å mobilere mer biomasse fra de norske skogene for å møte klima-utfordringene.

I denne forbindelse kan det være grunn til å se på hvordan våre naboland Finland og Sverige har gjennomført sitt skogvern.