CE-merking

CE-merking av trelastprodukter

altHva kan CE-merkes?

Følgende trelastprodukter har harmoniserte felleseuropeiske standarder som utløser krav om CE-merking fra 1. juli 2013:

  • Styrkesortert konstruksjonstrevirke med rektangulært tverrsnitt (NS-EN 14081-1:2005+A1:2011)
  • Panel og kledningsbord av heltre (NS-EN-14915: 2006/AC:2007)
  • Tregulv (NS-EN 14342:2005+A1:2008)

Dette betyr at alle trelastprodukter som er ment til bruk som kledning, panel, gulv eller i en bærende konstruksjon må CE-merkes fra 1. juli 2013.

Ytelseserklæringer

I forbindelse med CE-merkingen må leverandører også levere ytelseserklæringer for sine CE-merkede produkter. Treteknisk/Treindustrien har laget spesifikke maler for ytelseserklæringer som er vedlagt nederst på denne siden. Rød skrift i malene betyr at leverandører selv må fylle inn opplysninger. Slike ytelseserklæringer skal gjøres tilgjengelig for kjøpere av CE-merket trelast. Dette kan gjøres enten ved at de fysisk sendes med leveransen i papirform/elektronisk vedlegg, eller at de er tilgjengelige på nettsidene til leverandør. Alle kunder som krever å få en ytelseserklæring elektronisk eller i papirform skal få det. På nettsidene bør dette presenteres på samme sted som merkeordninger og/eller dokumentasjon/sertifikater.
Følgende maler for ytelseserklæringer er utarbeidet:

  • K-virke
  • K-virke impregnert
  • Utvendig kledning
  • Utvendig kledning impregnert
  • Underpanel og innvendig panel
  • Tregulv

Hver ytelseserklæring må ha et unikt nummer. Det er leverandøren selv som bestemmer nummeret, men anbefalt mal er å nummerere dem fra 001 og oppover etterfulgt av CPR (Construction Products Regulation) og dato for underskrift. Det er dette prinsippet som er lagt til grunn i malene.

Trelast som ikke kan CE-merkes

Trelastprodukter uten harmoniserte felleseuropeiske standarder kan ikke CE-merkes, og det er derfor ikke laget maler for ytelseserklæringer. DIBK vil komme med en forskrift om hvordan slike produkter skal dokumenteres, og de har skrevet om håndtering av slike produkter i kapittel 7 av sin informasjonsbrosjyre. Av produktgrupper uten harmoniserte felleseuropeiske standarder kan nevnes terrassebord, rekker/lekter, listverk, forskaling, vannbrett og altanrekker.

Praktiske tips for CE-merking

Krav til individmerkingen på konstruksjonsvirke er som før. Også CE-merkingen på følgedokumenter vil være som før med ett unntak; man må referere til nummeret på ytelseserklæringen for produktet. For de som i dag CE-merker med en fast ”CE-streng” betyr det at man må legge inn nummeret til ytelseses-erklæringen i denne strengen. For K-virke erstatter ytelseserklæringsnummeret nummeret til sertifikatet man har fått fra Treteknisk. For panel/kledning og gulv må man legge inn ytelseserklæringsnummeret i tillegg til det som står i dag.
For noen er muligens CE-merking av panel, kledning og tregulv nytt. Malene viser de egenskapene som skal deklareres i CE-merkingen. I praksis er det meste tabellerte verdier som finnes i de ulike standardene. Man må imidlertid dokumentere densitet ved 12 % fuktighet for hvert treslag siden noen av de deklarerte verdiene avhenger av denne. Dette må gjøres årlig. Under er de ulike verdiene for vanndampmotstand (må deklareres for panel og kledning) og varmeledningsevne (må deklareres for panel, kledning og tregulv) gitt for ulike densiteter.

Densitet ved 12 % trefuktighet
[kg/m3]
Vanndampmotstand μ Varmeledningsevne λ
[W/mK]
350 55 0,10
400 60 0,11
450 65 0,12
500 70 0,13
550 75 0,14
600 80 0,15